Střední odborné učiliště Tišnov, Náměstí míru 22

Studijní obory

Podnikání - 64-41-L/524

Kód oboru: 64-41-L/524
Délka studia: 2 roky / 3 roky
Forma studia: denní / dálkové
Ukončení studia: maturitní vysvědčení

Profil absolventa

Absolventi studijního oboru "Podnikání" jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním, které vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.

V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku.

Důraz je také kladen na zvládnutí moderní komunikace s využitím prostředků informačních technologií a na práci s informacemi.

Uplatnění absolventa v praxi

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti případně samostatně podnikat.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Přijímací řízení

Ke studiu jsou přijímáni absolventi tříletých učebních oborů na základě podané přihlášky ke studiu a výsledků přijímacího řízení.

  • 1. kolo přijímacího řízení se uskuteční 23. 4. 2007 pro denni studium a 30. 4. 2007 pro dálkové studium

Přijímací řízení má formu písemné zkoušky z předmětů český jazyk a matematika.

Uchazeči, kteří dosáhli v posledních dvou klasifikačních obdobích předchozího studia průměr známek do 1,5 a nebyli přitom z žádného předmětu hodnoceni stupněm "dobrý", mohou být přijati bez vykonání písemné přijímací zkoušky.

  • 2. kolo přijímacích zkoušek pro denní i dálkové studium se uskuteční 22. června 2007 v 11.00 hodin. Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v prvním kole, kromě omezení nejnižšího počtu 25-ti získaných bodů v součtu z předmětů jazyk český a matematika.

Učební plán

kategorie a název
vyučovacího předmětu
zkratkatýdenní vyučovací hodiny
celkem3333
A. povinné1. ROČNÍK2. ROČNÍK
základní3126
český jazyk a literaturaCJL33
cizí jazykCJ33
občanská naukaOBN01
dějepisDEJ20
matematikaMAT23
základy přírodních vědZPV30
tělesná výchovaTV22
informační a komunikační technologieICT21
ekonomika podnikuEP33
účetnictvíUCE33
písemná a elektronická komunikacePEK22
právoP21
management a marketingMAM22
psychologiePSY20
chod podnikuCHP02
výběrové27
disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty03
disponibilní hodiny pro odborné předměty24

^ Nahoru | Tisk |